Generelle Betingelser

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR DECOFLAME APS

Terminologi

Under disse vilkår og betingelser henvises, udtryk såsom ”DF” til Decoflame ApS. Udtrykket ”Køber” refererer til
køberen af varer. ”Varer” henvises til de af Decoflame leverede produkter og ydelser til Køber. ”Parterne” henviser til
Decoflame og Køber og ”Kundeordre” baseret på de juridisk bindende dokumenter, udfra hvilke Decoflame leverer
varer til Køber.

Ændringer af de Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

DF forbeholder sig til enhver tid retten til at ændre de Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser. Ikrafttrædelse heraf
vil ske med øjeblikkeligt varsel.

Anvendelse

De Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser er gældende for og er en del af ethvert tilbud fra DF og at enhver aftale
samt handlinger mellem DF og Køber indgås skriftligt mellem DF og Køber. DF udelukker enhver anvendelighed af
Købers egne Vilkår og Betingelser (eller navngivet på anden måde) for købet.

Tilbud og indgåelse af Aftale

Et tilbud eller et overslag anses som ikke et bindende tilbud, men en invitation til Køber med øje for placering af ordre.
En Aftale er kun indgået forudsat, at DF accepterer en ordre fra Køber skriftligt eller hvis DF effektuerer en ordre.

Ændringer og tilføjelser

Alle ændringer og tilføjelser til en bestemmelse i Aftalen og/eller de Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser, kan
kun ske skriftligt. Såfremt en ændring og/eller tilføjelse aftales som førnævnt, gælder den kun for den pågældende
Aftale, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt.

Priser

Alle priser er angivet eksklusive moms. Priserne er baseret på de betingelser, der gælder for DF på det tidspunkt, hvor
Aftalen blev indgået, såsom blandt andet valuta, valutakurser, import- og eksportafgifter og andre skyldige afgifter i
forbindelse med import eller eksport, omkostninger til råvarer og halvfabrikata. Skulle disse betingelser ændre sig
efter at aftalen er indgået, men før leveringen har fundet sted og skulle DF have været i stand til at forudse disse
ændringer, forbeholder DF sig retten til at ændre prisen tilsvarende, med angivelse af de resulterende omkostninger.

Betaling

Betaling fra Køber af købssummen og alle andre faktureret beløb eller af Køber skyldige beløb, skal ske netto kontant
via international eller national bankoverførsel, uden nogen form for rabat eller fradrag før levering er foretaget,
medmindre andet er aftalt. Køber har ikke ret til at frasige sig sine betalingsforpligtelser. Er kreditvilkår indgået og det
aftalte beløb er forfaldent, har Køber har misligholdt Aftalen. I så fald skal alle DF’s krav mod Køber straks indfries.
Køber tillægges uden yderligere varsel eller notits – beregnet af det fulde beløb, der ikke er blevet betalt inden
forfaldsdatoen – en lovbestemt rente med 2% fra den første dag efter forfaldsdatoen. Såfremt Køber, selv efter en
anden udbetalingsbetingelse, har modtaget rykker herom og denne tidsfrist udløber og Køber endnu ikke har betalt
skyldigt beløb samt renter, er Køber forpligtet til at godtgøre DF alle udenretslige og retslige (direkte og indirekte)
omkostninger afholdt i juridiske sager (inkasso) som følge af den forsinkede betaling. De udenretslige/indirekte
omkostninger, der skal godtgøres af Køber, som udgør mindst 10% af det beløb, der er forblevet ubetalt, vil blive
tillagt forfaldssummen.

Leveringsbetingelser

Leveringsbetingelserne, som DF angiver på deres ordredokumenter, er baseret på de forhold, der er gældende for DF
på det tidspunkt, hvor Aftalen indgås og i givet fald for de oplysninger, DF har modtaget fra tredjepart. DF tilsigter at
opretholde indgået leveringsbetingelser så præcist som muligt. Leveringsdatoen regnes fra datoen for den skriftlige
ordrebekræftelse under forudsætning af, at alle tekniske detaljer og formaliteter for bestillingen gennemføres på det
foreliggende tidspunkt. Hvis det kræver værktøj eller oplysninger for gennemførelse af Aftalen, som er bestilt af
Køber, skal leveringsdatoen starte den dag, hvor alle nødvendige oplysninger eller værktøjer er i Decoflame’s
besiddelse, men tidligst på den dato, hvor Aftalen er indgået. Hvis udtrykket ”Levering” overskrides, er Køber ikke
berettiget til erstatningskrav. Endvidere er Køber ikke berettiget til at ophæve Aftalen, medmindre overskridelsen af
leveringsdatoen er af sådan karakter, at Køber ikke med rimelighed kan forventes at fortsætte med Aftalen. I så fald er
Køber berettiget til at annullere pågældende ordre, så længe det skriftligt meddeles Decoflame og uden at det berører
Decoflame’s ret til forsat at levere varen til Køber inden 3 uger efter modtagelsen af meddelelsen. Decoflame
forbeholder sig til enhver tid ret til at levere i rater.

Levering og Risiko

Leverancen af varer, såfremt bestemmelserne vedrørende omkostningerne ved levering og risikoovergang måtte finde
sted og hvis ikke andet på anden måde er udtrykkeligt nævnt i Decoflame’s tilbud/aftale eller ordrebekræftelse, er i
overensstemmelse med de almindelige betingelser i samhandelen, baseret på Incoterms 2000. Hvis betingelserne
nævnt i denne paragraf ikke har været udtrykkeligt aftalt, bærer Køber altid risikoen for varen og emballeringen på
det tidspunkt, hvor varen er klar til at blive sendt. Levering af varerne udføres altid for Købers regning og risiko.
Såfremt Køber nægter eller ikke accepterer modtagelse af varerne eller dokumenterne på aftalte leveringstidspunkt,
betragtes dette som misligholdelse fra Købers side. I så fald, forbliver varerne Decoflame’s ejendomsret og kan
opbevares eller sælges til tredjemand for Købers regning og risiko. Købers skyldige købssum tillægges med renter,
gebyrer og omkostninger (kompensation), hvilket fratrækkes nettosalgsindtægterne ved salg til tredjemand.

Reklamation

Køber er forpligtet til nøje at besigtige varen straks ved ankomst på leveringsadressen eller, hvis tidligere, ved Købers
modtagelse eller tredjemands bestilling. Ethvert krav vedrørende mangler eller beskadigelse af varer, som skyldes
materiale- eller produktionsfejl samt forskelle i antal, vægt, sammensætning, finish eller kvalitet på leverede varer og
på varebeskrivelse iht. ordrebekræftelse eller faktura, skal være DF i hænde senest 24 timer efter ankomsten af de
varer, vedhæftet billeddokumentation med høj opløsning. Mangler, som ikke med rimelighed kunne konstateres før
omtalte tidsfrist, skal skriftligt anmeldes til DF med billeddokumentation med høj opløsning straks ved observationen
heraf, dog senest 5 dage fra varemodtagelsen. Såfremt DF ikke bliver informeret skriftligt af Køber inden angivne
tidsfrister, vil ethvert krav fra Køber mod DF bortfalde. Såfremt Køber opdager eventuelle mangler, er Køber forpligtet
til omgående at ophøre brugen eller installationen af pågældende vare.

Køber skal indgå nødvendigt samarbejde ved undersøgelse af mangler, herunder at give DF mulighed for at foretage
undersøgelse på stedet vedr. håndtering, installation og/eller anvendelse af varen. Køber er ikke berettiget til
egenhændigt at returnere varen, medmindre andet er skriftligt aftalt med DF omkring returnering heraf. Såfremt
Køber overholder angivne tidsfrister vedr. mangler og påstand herom – korrekt og med rette – bærer DF
fragtomkostningerne vedr. returnering af varen i det omfang omkostningerne betragtes som rimelige. Køber kan ikke
påråbe sig mangelrettigheder på varen overfor DF, hvis varerne ikke er anvendt korrekt eller i overensstemmelse med
brugervejledningen og/eller så længe Køber har tilsidesat én af sine forpligtelser overfor DF. Køber er ikke berettiget
til erstatningskrav, hvis DF af én eller anden grund ikke kan undersøge påkravet. Hvis Køber gør krav om mangler
gældende indenfor tidsfristen – korrekt og med rette – er DF’s ansvar begrænset til de forpligtelser, beskrevet under
”Ansvar” nedenfor – afhængigt kravets omfang – under afholdelse af de øvrige bestemmelser i nedenstående afsnit.
Ved mangler der vedrørende delleverancer af hele ordren og som består af flere leverancer, er Køber berettiget til at
opsige hele aftalen, hvis der ikke med rimelighed kan forventes, at Køber kan afvente med resterende del af ordren.

Force majeure

Skulle DF ikke være i stand til at opfylde deres aftaleforpligtelser overfor Køber pga. omstændigheder udenfor DF’s
kontrol, bortfalder disse forpligtelser under varigheden af den situation, der forårsager disse omstændigheder. Hvis
forholdene udenfor DF’s kontrol har varet i mere end tre sammenhængende måneder, er begge parter berettiget til at
opsige aftalen helt eller delvist vha. signereret skriftlig aftale herom. I tilfælde af omstændigheder udenfor DF’s
kontrol, er Køber ikke berettiget til kompensation for skader, ej heller såfremt DF skulle have haft fordel af disse
omstændigheder. Omstændigheder udenfor DF’s kontrol er: enhver omstændighed udenfor DF’s kontrol, som helt
eller delvist hindrer DF i at opfylde deres forpligtelser overfor Køber eller som resultat heraf, som DF ikke med
rimelighed kan forventes at opfylde forpligtelserne, uanset om disse omstændigheder kunne forudses på det
tidspunkt, hvor aftalen blev indgået eller ej. Disse forhold omfatter også: strejker, stagnation eller andre problemer i
DF’s produktion eller produktionen ved DF’s leverandører og/eller transporten leveret af tredjepart og/eller
foranstaltninger af nogen statslige organer samt manglen på enhver tilladelse, der skal opnås ved Regeringen. DF
informerer straks Køber om eventuelle (mulige) omstændigheder udenfor DF’s kontrol.

Ejendomsret

Ejendomsretten af Varerne, overgår ikke til Køber, førend Køber fuldstændigt har betalt DF alt skyld eller hvad Køber
skylder mht. de varer – herunder købssum, eventuelle tillæg, gebyrer, renter, skat og omkostninger, som følge af DF’s
Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser samt vederlag for nødvendigt arbejde udført for varerne. Før
ejendomsretten er overgået til Køber, er Køber ikke berettiget til at sælge-, levere-, råde over-, leje-, udlåne-, løfteeller
på anden måde behæfte dem over for tredjemand. I så fald er Køber kun berettiget til at anvende varerne
indenfor rammerne af sin normale virksomhedsdrift. Hvis og så længe ejendomsretten til varerne ikke er blevet
overgået til Køber, skal Køber straks underrette DF skriftligt, hvis varerne beslaglægges eller påkrav på anden måde
indgives. I tilfælde af udlæg, konkurs eller (foreløbig) betalingsstandsning, skal Køber straks informere foged, kurator
eller administratoren af DF’s ejerskabsrettigheder.

Ansvar

For så vidt DF har solgt varerne til Køber på grundlag af kvalitetsbeskrivelsen fra DF’s underleverandører, er DF ikke
forpligtet yderligere end angivet i kvalitetsbeskrivelsen. Bortset fra tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed fra DF’s
side, er DF’s ansvar overfor Køber omkring grundlag for eksklusionen, begrænset til købsprisen for varerne, og DF
aldrig være ansvarlig for alle andre, direkte eller indirekte skader til Køber eller Tredjepart, herunder driftstab,
immaterielle skader, tab af fortjeneste eller miljøskader. Undtagen i tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed fra DF’s
side, holdes Køber skadesløs mod eventuelle krav fra tredjemand, helt, mht. kompensation for skader, omkostninger
eller interesser i forbindelse med de varer eller som følge af brugen af varen.

Garanti- og Reklamationsbetingelser (herunder kaldet ”Garanti”)

Med forbehold for DF’s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser, nævnt heri, er varerne automatisk dækket af
reklamationsretten i 24 sammenhængende måneder beregnet fra købsdatoen (reklamationsperiode). DF udbedrer
enhver defekt, opstået pga. af defekte materialer eller forarbejdning gratis og uden beregning under
reklamationsperioden, forudsat at de dele, der er nødvendige for en sådan reparation, er monteret af en autoriseret
decoflame® servicetekniker.

Hvis det anses for nødvendigt af DF, skal varerne returneres til DF’s fabrik til reparation, hvorved DF sørger for
forsendelse til fabrikken samt returforsendelse til Køber for DF’s egen omkostning. Køber er forpligtet til at opbevare
den originale emballage af varerne til dette formål. Skulle den originale emballage ikke være til rådighed til dette
formål, tilbyder DF at fremsende en passende emballage for Købers omkostning. Køber er ansvarlig for af-installation
samt tilstrækkelig emballering af varen og holdes ansvarlig for eventuelle skader, der opstår under af-installationen
eller transittider resulterende i manglende overholdelse af disse forpligtelser.

Hvis varen under garantiperioden er uoprettelig, erstatter DF det defekte produkt uden beregning. Det defekte
produkt skal returneres til fabrikken i den originale emballage. ”Garantien” på det udskiftede produkt beregnes fra
købsdatoen af det originale produkt.

Såfremt Køber eller enhver anden person ikke anvender varerne i overensstemmelse med brugsvejledningens
anvisninger eller forsøger at reparere eller ændre varerne, vil garanti- og reklamationsperioden bortfalde.

Eventuelle krav i henhold til Garanti- og Reklamationsbestemmelserne skal understøttes af den originale faktura eller
slutseddel udstedt på købstidspunktet, sammen med billeddokumentation med høj opløsning af
fejlen/skaden samt skriftlig beskrivelse heraf. I tilfælde af at varerne blev leveret til en nyopført ejendom, skal der
fremlægges dokumentation for bestillingsdatoen.

Reklamationsretten dækker kun varer anvendt under normal drift. Enhver kommerciel anvendelse af varerne er ikke
omfattet af Garanti- og Reklamationsretten.

Garanti- og Reklamationsretten kan ikke overdrages til nogen anden person eller til noget andet produkt.

Garanti- og Reklamationsretten er underlagt Dansk Lovgivning, som et supplement og ikke en forringelse af Købers
lovmæssige eller andre juridiske rettigheder.

Eksklusion af Garanti- og Reklamationsforpligtelserne

Garantien dækker ikke:
Eventuelle fejl, opstået som følge af uagtsomhed, forsætlig misbrug, forkert brug og/eller installation, dvs. brug
og/eller drift, som er i streng uoverensstemmelse med instruktionerne i brugervejledningen, hvilken er vedlagt
leverancen. Udskiftningen af kosmetiske komponenter eller tilbehør eller utilsigtet skade.

Tab som følge af uforudseelige begivenheder (herunder men ikke begrænset til oversvømmelser, tordenvejr, frost
eller andre dårlige vejrforhold, naturkatastrofer), slid og ælde, glaskorrosioner, kosmetiske skader, korrosion,
oxidation eller transportskader. Enhver kommerciel anvendelse af varerne. Installation i enhver form for maritime
fartøj (denne udelukkelse omfatter lange både og pramme) medmindre parterne har indgået skriftlig aftale om andet.

Krav opstået af udenlandsk brug eller brug i kommercielt miljø:
Hvis rimelig omhu træffes i løbet af eftersalgsservicens interventioner, accepterer DF ikke ansvar for skader på anden
ejendom end som et resultat af DF’s uagtsomhed ifm. med flytning eller reparation af varerne.
I forbindelse med det udførte arbejde, kan det være nødvendigt at fjerne varen fra den installerede position. Hvis
varerne er limet, støbt eller på anden måde installeret end beskrevet i DF’s udførlige monterings- og
installationsvejledning, vil det være for Købers ansvar at få varen fjernet.

Opsigelse

Såfremt Køber ikke opfylder nogle af forpligtelserne iht. Aftalen, undlader at gøre det ordentligt eller ej rettidigt, såvel
som i tilfælde af konkurs, (foreløbig) betalingsstandsning, ophør eller likvidation af Købers selskab, kan DF uden
yderligere varsel omkring misligholdelse eller retslig indgriben, suspendere gennemførelsen af Aftalen, indtil DF finder
betalingen tilstrækkeligt sikret og/eller opløse Aftalen helt eller delvist, uden nogen forpligtelse til at betale Køber
nogen kompensation og med forbehold for DF’s yderligere rettigheder. I de tilfælde, som nævnt i dette afsnit, skal alle
DF’s krav mod Køber straks og fuldt ud betales og Køber er forpligtet til straks at returnere alle varer, der er forblevet
ubetalt.

Lovvalg, Værneting og Tvister

Den Danske Lovgivning anvendes mellem parterne samt de Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser, der indgår i
Aftalen. Alle tvister opstået som følge af Aftalen eller de Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser, er underlagt dom
af Retten i Aalborg. Anvendelse af “Wienerkonventionen” er udelukket.

Afsluttende Klausul

Skulle nogle af bestemmelserne i de Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser være ugyldige eller genstand for
annullering pga. den gældende lovgivning, skal begge parter rådføre sig med hinanden og blive enige om en
bestemmelse, der er tilladt og at man så vidt muligt skal nærme sig målet for den oprindelige bestemmelse. De øvrige
bestemmelser i de Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser, er fortsat gyldige og uanfægtet.

Handelsbetingelser for webshop

Handlens parter
Webshoppen www.decoflame.dk ejes af:
Decoflame ApS
Vang Mark 2
9380 Vestbjerg
Danmark

Mail: info@decoflame.dk 
CVR.nr: 31752094
Etableringsår: 2008

Har du spørgsmål:
Kundeservice: +45 96 30 48 00
Mail til webshop: kundeservice@decoflame.dk

Generelle handelsbetingelser:

Du skal være fyldt 18 år for at handle på Decoflame.dk – er du under 18 år skal du have samtykke fra dine forældre.

Bestilling

Bestilling af varer sker via vores webshop www.deocoflame.dk

Du vil automatisk modtage en ordrebekræftelse af din bestilling til oplyste mail.

Ordrer vil blive kontrolleret, behandlet og bekræftet. Du skal kontrollere, at alle detaljer om stemmer overens med den ønskede bestillinger.
Når ordren er afgivet, er der indgået en bindende aftale for begge parter.

Faktura fremsendes pr. mail, når ordren er færdigbehandlet og beløbet trukket.

Behandling af personlige oplysninger
Vi gemmer kun de oplysninger, der er nødvendige for at gennemføre din bestilling. Herunder navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Alle oplysninger bliver behandlet strengt fortroligt og vil aldrig blive videregivet til en tredjepart der ikke er i direkte forbindelse med ordrebehandlingen. Vi videregiver mailadresse og telefonnummer til fragtselskabet Interfjord, for at de kan oplyse om evt. leveringstidspunkt m.v. – Oplysningerne bruges ikke til markedsføring – hverken af os, eller fragtselskabet.

Betaling 
For at kunne købe varen, bedes du bruge dit kreditkort, mobilepay eller MasterCard.  Der bliver ikke pålagt gebyrer ved køb med kort og MobilePay.

Ved kreditkortbetalinger kan vi påbegynde ordrebehandlingen med det samme. Der anvendes forudbetaling ved alt pejsekøb, da alle pejse er ordreproducerede. Pejsene kan derfor ikke tilpasses andre formål eller behov, når de sat i produktion.

Ved forudbetaling starter ordrebehandlingen først når beløbet er synligt på vores konto — typisk 1-3 dage efter du overfører beløbet. Produktionstiden ved disse specialbestillinger er maksimalt 6 arbejdsuger beregnet fra beløbsmodtagelsesdatoen.

Ved forudbetaling bedes du bruge overførselsteksten det genererede ordrenummer og anvise præcis det beløb som ordren lyder på. Hvis du opgiver en anden overførselstekst, risikerer du, at vores system overser indbetalingen og beløbet først opdages ved manuel gennemgang, nogle dage efter.

Ved køb af andre produkter – udover pejseprodukter – trækkes det reserverede ordrebeløb af din konto, ved afsendelse af varen. Såfremt tilkøbsprodukter indgår som en del af ordren ifm. et pejsekøb, gælder forudbetalingsbestemmelserne som nævnt ovenfor.

Ved delleveringer hæves beløbet for hele ordren efter forsendelsen af første levering. Betaling vil først blive trukket på din konto, når varen afsendes. Delleveringer kan kun finde sted, såfremt ordren ikke er omfattet af pejsekøb eller hvor købet kræver en dellevering.

Vores onlineservices og webshop anvender SSL.

Når du betaler med betalingskort, er du altid sikret mod misbrug. Du har nemlig mulighed for at afvise en betaling, når du modtager din betalingsoversigt. Du har ingen selvrisiko i tilfælde af, at dit kort bliver misbrugt i en internetbutik, der benytter SSL (Secure Socket Layer) i sit betalingssystem. Dermed er du bedre sikret end i den fysiske verden, hvor du har en selvrisiko på 1200 kr., hvis dit dankort misbruges ved brug af pin-kode.

De oplysninger, du indtaster i forbindelse med dit betalingskort, bliver krypteret (SSL), og det er således kun PBS, der har adgang til disse. Hverken vi eller andre har mulighed for at læse dine data. Ingen gebyrer vil blive pålagt ved betaling på betalingskort.

Priser
Alle priser er i danske kroner og er inkluderet 25% dansk moms.

Hvor ikke andet er nævnt er prisen opgjort pr. stk.

Hvis aftalen har fået et forkert indhold – f.eks. fordi prisen er sat for lavt eller der er angivet forkerte specifikationer – kan Decoflame ApS frigøres af aftalen, såfremt Køber handler i ond tro og burde kunne indse, at der er tale om en åbenlys fejl.

Forsendelsesomkostninger (Shipping)
Forsendelsesomkostningerne dækker over porto og ekspedition. Vi bruger fragtselskabet Interfjord til både pakke og godsforsendelser. Prisen beregnes ud fra vægt og volumen af den samlede ordre. Den opgivne vægt på de enkelte varer, er inkl. pakkeemballage. Decoflame ApS forbeholder sig retten til at annoncere med fragtfrie kampagner.

Ved gratis fragt gælder dette kun Danmark – undtaget ikke brofaste øer, Grønland og Færøerne.

Til øer uden selvstændigt postnummer og / eller uden fast broforbindelse gælder levering kun til afskibningshavnen.

Ordrer, der modtages i weekenden og på helligdage, bliver behandlet førstkommende hverdag. Varer leveres kun på hverdage. I specielle tilfælde kan vi sende i weekenden mod et mindre gebyr – kontakt os gerne herom.

Ved forgæves levering – og såfremt der ikke fremgår noget herom i notatfelt eller afkrydset korrekt i feltet omkring ”afsætning af varen” – faktureres denne ekstraleverance samt evt. pågået omkostninger. Ved manglende afkrydsning betragtes dette som værende ”nej tak til afsætning på adresse”.

* Fragt til udlandet gælder ikke her. Send os en forespørgsel på fragtpris. 

Pakning og transport 
Varer vil blive pakket sikkert og forsvarligt inden afsendelsen. Decoflame ApS er ikke ansvarlig for nogen forsinkelse, skade på eller tab af genstande efter de er afsendt fra vores fragtleverandør. Krav for skader i transit bør ske til de luftfarts- og transportselskaber, der leverer varen straks efter modtagelsen. 

Beskadiget forsendelse
Er varen udvendig beskadiget ved modtagelsen skal du klage til fragtselskabet straks ved varens ankomst med notering på fragtpapir fra chaufføren og inden 24 timer fra varemodtagelsen. Efterfølgende skal du tage både udvendige og indvendige billeder af emballagens skader.

Ved indvendige beskadigelse skal klagen ske til fragtselskabet inden 5 dage beregnet fra varemodtagelsen. Efterfølgende skal du tage både udvendige og indvendige billeder af emballagens skader.

Ved forsinket henvendelse eller overskreden deadline, kan erstatning for transportbeskadigelsen bortfalde. Decoflame ApS skal tillige underrettes ved alle transportklager.

Levering / produktionstid
Når du bestiller varer på www.decoflame.dk, bliver du bedt om at vælge, om du ønsker varen leveret eller selvafhentning. Ved afhentning sker det fra vores fabrik på adressen: Vang Mark 2, 9380 Vestbjerg. 

Fragtselskabets forsendelsestid er normalt fra dag til dag (for 9 ud af 10 ordrer). Dette kan være sæsonvarierende.

Produktionstiden ved forudbetalte pejse-produkter er maksimalt 6 arbejdsuger beregnet fra beløbsmodtagelsesdatoen.

Ved tilkøbsvarer udover pejse, forventes en produktionstid på maksimalt 14 dage fra ordremodtagelsesdatoen.

Fortrydelsesret / returnering
Der ydes 14 dages fortrydelsesret på varer, som er købt via fjernkøb, jf. købeloven, dog med undtagelse af specialfremstillede og specialbestilte varer. Fortrydelsesretten løber fra den dag, hvor du har modtaget din vare. Fortryder du mod forventning et køb, kan du indenfor 14 dage efter modtagelse returnere varen.  Herefter anviser vi dig det betalte beløb inden 14 dage.

Ved returnering:

  • Udfyld returformularen på vores hjemmeside
  • Ved fysisk returnering af pejsen: Vedlæg en kopi af faktura og indlægsseddel med angivelse af returneringsårsag.

Hvis vi ikke har disse oplysninger, vil det returnerede blive henlagt. Varen skal returneres i original emballage og på samme måde, som den blev fremsendt.

Er varen ikke pakket forsvarligt til returnering, kan varens originale reklamationsårsag og -berettigelse ikke vurderes.

Vi modtager ikke forsendelser sendt som “modtager betaler” eller postopkrævning eller pr. efterkrav.

Returnering skal ske til vores adresse:

Decoflame ApS
Att.: Logistik – port 1
Vang Mark 2 
9380 Vestbjerg
Danmark

Refundering / tilbagebetaling

Bemærk, at du ikke kan returnere en vare til os, uden først at have optaget kontakt til os eller udfyldt returformularen på hjemmesiden www.decoflame.dk

Hvis du fortryder dit køb på tilkøbsprodukterne, returneres indbetalte beløb. I tilfælde af en selvforskyldt eller 3. parts værdiforringelse, fratrækkes denne købsbeløbet.

Ved anvendelse af fortrydelsesretten, refunderer vi alle modtagne betalinger fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale.

Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilliget i noget andet.

Tilbageholdelse af tilbagebetalingen kan ske, indtil vi har modtaget den returnerede vare.

Reklamation
Der ydes 2 års reklamationsret jf. købeloven. Har du modtaget en forkert, defekt eller mangelfuld vare skal denne sendes til os. (Se punkt 12. Returnering til os). Herefter sender vi dig den korrekte vare eller en ny intakt vare.

Der er dog særlige regler for pejse-produkter. Her er der undtagelse ved specialfremstillede og specialbestilte varer.

Husk at angive årsagen til reklamationen. Og husk at vedlægge denne årsagsangivelse med den returnerede vare. Mails om dette emne læses ikke af reparatør, derfor dette krav. Ved reklamationer over defekter og mangler, som ikke kan genskabes med rimelig grundighed eller der er udenfor garantiforpligtelserne, vil du blive kontaktet nærmere vedr. reparationens omfang og omkostninger.

Såfremt reparationen ikke ønskes udført på baggrund af ovennævnte og pejsen blot skal returneres, opkræves der et gebyr for medgået tid og omkostninger ifm. fejlfinding og håndtering af sagen på min. 500,- DKK eller pr. påbegyndt time. Gebyret opkræves forud for returneringen af produktet. Dette gebyr opkræves ligeledes ved konstaterede mangler der skyldes forkert anvendelse.

Når du ønsker at reklamere over et produkt, skal du reklamere via serviceformularen på hjemmesiden www.decoflame.dk/serviceform

Ved udfyldelse af serviceformularen på vores hjemmeside vil du opnå hurtigst mulig sagsbehandling.

Outlet produkter

Outlet produkter er produkter som enten er:

  • Fejlbestilt eller bestilt på forkerte mål (og derfor endt på en lagerhylde)
  • Udstillings-/demomodeller
  • Prototyper

Ovenstående betyder at disse pejse kun eksistere i enkelte eksemplarer og at disse kan indeholde fejl og/eller ridser i overflader og glas.

Vedr. tvist
Enhver tvist mellem forretningen og kunden er underlagt dansk lov. 

Den Danske Lovgivning anvendes mellem parterne samt Decoflame’s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser.

Alle tvister opstået som følge af Handelsbetingelserne eller Decoflame’s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser, er underlagt dom af Retten i Aalborg. Anvendelse af “Wienerkonventionen” er udelukket.

Scroll til toppen